Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 Στοιχεία επικοινωνίας :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ AUTO PARTS

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠ. ΜΙΧΑΛΗΣ (εφεξής: Εταιρεία)
Α. Παπούλα 5, 122 44 - Αιγάλεω
ΑΦΜ: 123931316 , ΔOY: ΑΙΓΑΛΕΩ

Επικοινωνία:

Τηλ. Επικοινωνίας: 2105694700 / - 709

Κεντρικό email εταιρείας : panagiotou.autoparts@gmail.com

 

Περιεχόμενο

Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ AUTO PARTS, διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.panagiotou-autoparts.gr ανά 4πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.


Περιορισμός Ευθύνης

Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ AUTO PARTS δεν φέρει ευθύνη για το όποιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει, από την πιθανότητα τυχόν καθυστερήσεων, σφαλμάτων, διακοπών κλπ. στη λειτουργία της ιστοσελίδας www.panagiotou-autoparts.gr

Τιμές στην ιστοσελίδα μας www.panagiotou-autoparts.gr

Οι τιμές των προϊόντων, ενδέχεται να τροποποιηθούν, χωρίς προειδοποίηση.

Όροι επιστροφής και αντικατάστασης

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους με την προϋπόθεση αντικατάστασης με άλλο όμοιο ανταλλακτικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή ενός προϊόντος, είναι να μην έχει χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο και η συσκευασία του να έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση και στην μορφή κατά την οποία παραλήφθηκε.

Τα μεταφορικά έξοδα, στην περίπτωση επιστροφής, βαρύνουν εξ'ολοκλήρου τον πελάτη, εκτός της σπάνιας περίπτωσης, ο πελάτης να παραλάβει ένα προϊόν με κάποιο ελάττωμα. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτής έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν στην εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ AUTO PARTS, χωρίς καμία επιβάρυνση, ενημερώνοντας προηγουμένως την εταιρεία για το γεγονός.

Για την επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος και για οποιοδήποτε λόγο, είναι απαραίτητη η επίδειξη της σχετικής απόδειξης αγοράς.

Εγγύηση προϊόντων

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από την εγγύηση, τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και το χρόνο που δίνει το εκάστοτε εργοστάσιο κατασκευής τους.

Η Εταιρεία, δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από τα παραπάνω, σε ό,τι αφορά την εγγύηση των προϊόντων.

Η εγγύηση των προϊόντων δεν καλύπτει ζημίες που έχουν προκληθεί:

1)    από εξωτερικούς παράγοντες

2)    από κακή τοποθέτηση ή/και συναρμολόγηση

3)    από κακή ή ακατάλληλη χρήση

4)    κατά τη μεταφορά τους. Η ευθύνη της μετάφορας ενός προϊόντος βαρύνει τον αγοραστή και την εκάστοτε μεταφορική εταιρεία.

Τακάκια, Δισκόπλακες, Λάμπες, Ψυγεία, Ηλεκτρονικά μέρη, Υλικά τριβής,  δεν καλύπτονται από εγγύηση.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για πιθανές καθυστερήσεις από τους αντιπροσώπους των εργοστασίων, αναφορικά με τη διευθέτηση ζητημάτων επιστροφών.

Για την κάλυψη των προϊόντων από εγγύηση είναι απαραίτητη η επίδειξη απόδειξη παροχής υπηρεσιών από εξουσιοδοτημένο Συνεργείο αυτοκινήτων.

Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα

Για την παραλαβή προϊόντων από το φυσικό μας κατάστημα, είναι απαραίτητο να προηγηθεί παραγγελία τους.

Προσωπικά Δεδομένα:

Η πολιτική προστασίας δεδομένων της Εταιρείας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:

       Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο

       Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς

       Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα είναι περιορισμένη και ανάλογη των απολύτως απαραιτήτων πληροφοριών σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται

       Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και όπου κρίνεται απαραίτητο, επικαιροποιημένα

       Θα λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα και θα διενεργούνται όλες εκείνες οι πράξεις που κρίνονται απαραίτητα για τον εντοπισμό τυχόν ανακριβειών των προσωπικών σας δεδομένων έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται και θα διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση

       Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας για χρόνο που δεν θα εκφεύγει/ξεπερνά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεχθεί και επεξεργάζονται

       Τα προσωπικά σας δεδομένα κρίνονται εμπιστευτικά και αποθηκεύονται με τρόπο που βεβαιώνει την ασφάλειά σας

       Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επικοινωνούνται σε τρίτα μέρη εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την προσφορά των υπηρεσιών της Εταιρείας μας προς εσάς κατόπιν δικής σας προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης με την ενεργητική επιλογή αποδοχής της παρούσης πολιτικής απορρήτου

       Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Θα πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

       Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας). δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

       Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

       Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

       Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Σε σχέση με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:
• Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
• Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και των προϋποθέσεων του Κανονισμού.

3.    Σκοπός της Επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από εμάς αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και της επικοινωνίας μας μαζί σας για την λήψη και ολοκλήρωση των παραγγελιών, την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης ενεργητικής συγκατάθεσης/ συναίνεσής σας με την συμπλήρωση τους από εσάς.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διατηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένοι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/ και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές σας μαζί μας και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφείτε από χρήστες ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί σας. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων παρακάτω, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από εμάς.

Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: 1) Tα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες μας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών και 2) Tα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κλπ) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες.

Εάν αλλάξουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι προσωπικές σας πληροφορίες πιθανόν να προωθηθούν στο νέο ιδιοκτήτη. Κάποιες από τις πληροφορίες που συλλέγονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν είναι προσωπικές πληροφορίες, καθώς δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα σας, όπως για παράδειγμα η ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τις σελίδες που επισκεφθήκατε. Η χρήση των πληροφοριών αυτών θα γίνεται από εμάς μόνο σε ανώνυμη μορφή, για στατιστικούς λόγους και για λόγους ανάπτυξης της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης αυτών των πληροφοριών προς εντοπισμό ατόμου που ευλόγως έχουμε την υπόνοια ότι έχει εμπλακεί σε παράνομη ή ακατάλληλη δραστηριότητα σε σχέση με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

4.    Ασφάλεια Επεξεργασίας

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια, εφαρμόζοντας και τηρώντας ορθά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την προστασία των δεδομένων σας ενάντια σε συμπωματική ή μη μεταβολή, παραποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση τους ή πρόσβαση σε αυτά, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπεριέχει μεταφορά των δεδομένων σας μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας. Ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να απευθυνθούν στην Εταιρεία στο e-mail:

panagiotou.autoparts@gmail.com

 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υποχρεούμαστε από τον νόμο να πράξουμε διαφορετικά.

Για οποιοδήποτε θέμα, απορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε μή διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας e-mail, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: panagiotou.autoparts@gmail.com

scroll up